https://www.csrconference.gr/wp-content/uploads/2023/01/Untitled-2.fw_.png

Παρασκευή 7 Απριλίου 2023 ● Αμφιθέατρο ΟΤΕΑcademy

Businesses with a Conscience, Showcasing the new CSR

Στις 7 Απριλίου 2023 πραγματοποιήθηκε το συνέδριο CSR in Action 2023 στους φιλόξενους χώρους του OTE Academy. Η 11η συνάντηση του θεσμού έφερε στο προσκήνιο πλήθος δράσεων με θετικό κοινωνικό ή/και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, παρουσιάζοντας το βάθος και την ποικιλία δράσεων στο πλαίσιο του ESG και ευρύτερα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Παράλληλα, στο πλαίσιο μιας πιο ολιστικής κάλυψης των σχετικών ζητημάτων, το συνέδριο συμπεριέλαβε ένα πάνελ με επιλεγμένες Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, το οποίο εστίασε στον τρόπο καταγραφής του κοινωνικού αντικτύπου των δράσεών τους.

Το συνέδριο ξεκινήσε με μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα συζητήση στο πλαίσιο πάνελ υπό το CSR Hellas, για τις εξελίξεις στον τομέα, ειδικά στο πεδίο του Reporting, και στο πως οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται σε αυτές. Μέσα από τη συζήτηση αναδείχθηκαν πρακτικές και τέθηκε το πλαίσιο σταδιακής προσαρμογής του τρόπου με το οποίο το επιχειρείν συναντάει την Κοινωνική Υπευθυνότητα. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινήθηκε και η παρέμβαση του κύριου Rijk De Bie από την εταιρεία Tony’s Chocolonely, η οποία ανέδειξε μια ολιστική πρακτική υποστήριξης συγκεκριμένων υπεύθυνων πρακτικών, αναφερόμενος στη διαδικασία B Corps Certification και σημειώνοντας την τάση για προσπάθεια αλλαγής επιχειρηματικών τομέων από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Κατά την κύρια ροή του συνεδρίου παρουσιάστηκαν 27 καλές πρακτικές, αναδεικνύοντας μια σχετική πολυτομεακή δραστηριοποίηση από την πλευρά των επιχειρήσεων, με τους τομείς του περιβάλλοντος, της υγείας, της αναπηρίας και της κοινωνικής πρόνοιας να προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, αποτυπώθηκαν διαφορετικές προσεγγίσεις, άλλες πιο «παραδοσιακές» και άλλες πιο «ολιστικές», όλες ιδιαίτερα χρήσιμες για την κάλυψη κοινωνικών και άλλων αναγκών σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Στις νέες τάσεις καταγράφηκαν μια περισσότερο εντατική προσπάθεια προς την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων συμπερίληψης, για παράδειγμα με τη μείωση ανισοτήτων ή τη βελτίωση της προσβασιμότητας, καθώς και το άνοιγμα των δράσεων προς την ευρύτερη κοινωνία ή τον τομέα επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερη διάχυση, πληροφόρηση, ενεργοποίηση. Φυσικά, δεν έλειψαν οι αναφορές επί των δραστηριοτήτων εθελοντικών ομάδων οι οποίες συστήνονται από προσωπικό των επιχειρήσεων, και οι οποίες έρχονται να δράσουν εμφατικά ή και συμπεριληπτικά των αρχικών εταιρικών δράσεων, εν είδει και μιας κοινωνικοποίησης της κοινωνικής υπευθυνότητας στο σύνολο του σώματος μιας επιχείρησης.

Τέλος, από τις εταιρικές παρουσιάσεις αναδείχθηκε μια τάση καταγραφής σε μεγαλύτερο βάθος των αποτελεσμάτων των δράσεων ΕΚΕ καθώς και η ανάγκη για τη διενέργεια μετρήσεων κοινωνικού αντικτύπου, τόσο ως εργαλείο ανάδειξης αλλά και επανασχεδιασμού/βελτίωσης υφιστάμενων και μελλοντικών δράσεων. Προς αυτήν την κατεύθυνση στόχευσε και η συζήτηση στο τελευταίο πάνελ υπό τον συντονισμό του HIGGS, όπου συμμετείχαν ΜΚΟ όλων των μεγεθών και πεδίων δραστηριοποίησης. Στο πάνελ αυτό συζητήθηκαν πρακτικές μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου, τονίζοντας την ανάγκη να αναδεικνύονται και οι ποιοτικές διαστάσεις των παρεμβάσεών τους καθώς και τον προβληματισμό επί του γεγονότος ότι οι συζητήσεις με κάθε επιχείρηση οδηγούν συχνά σε διαφορετικές διαδικασίες, δυσκολεύοντας έτσι τη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε αυτές με αυξημένη επιτυχία. Παράλληλα, σημειώθηκε η ανάγκη για συνεργασίες πιο στρατηγικού και μακροχρόνιου χαρακτήρα ως καταλύτη για την αύξηση του θετικού κοινωνικού αντικτύπου των σχέσεων ΜΚΟ-επιχειρήσεις.

Το 11ο συνέδριο CSR in Action αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό σημείο συνάντησης για την Εταιρική Υπευθυνότητα, δημιουργώντας ζώνες πληροφόρησης αλλά και διαλόγου ανάμεσα στους κύριους σχετικούς δρώντες. Η τελευταία, δε, πολύ κρίσιμη διάσταση ενισχύθηκε από τα ορισμένα slots για networking, της χρήσης του LinkedIn αλλά και της πλατφόρμας αποστολής ερωτημάτων και αξιολόγησης του συνεδρίου.


ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑPRESENTATIONS


Θεματολογία


Η Κοινωνική Υπευθυνότητα αποτελεί ένα megatrend της εποχής μας, καθώς ενσωματώνει το CSR (Corporate Social Responsibility), το DEI (Diversity, Equity, Inclusion) και το ESG (Environment, Society, Governance). Σε αυτό το πλαίσιο, οι στόχοι των δράσεων CSR επαναπροσδιορίζονται, έτσι ώστε να είναι ευθυγραμμισμένοι με τους στρατηγικούς στόχους της Κοινωνικής Υπευθυνότητας.

Το CSR αλλάζει ραγδαία, κι αυτό επειδή έχουν αλλάξει οι προσδοκίες των stakeholders· εργαζόμενοι, πελάτες, μέτοχοι, προμηθευτές και άλλοι, αναμένουν από τις επιχειρήσεις να δρουν ευεργετικά για την κοινωνία και το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα να είναι κερδοφόρες για να μπορούν να καινοτομούν και να προσφέρουν στην οικονομία.

Πρακτικά, οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης χρειάζεται να αλλάξουν focus και από την ανακούφιση συμπτωμάτων, να εστιάσουν στην αντιμετώπιση των αιτιών των προβλημάτων που υφίστανται στην κοινωνία και το περιβάλλον. Ανοίγονται λοιπόν οι ορίζοντες για το νέο CSR των επιχειρήσεων, το οποίο δεν θα εξυπηρετεί ως μέσο φιλανθρωπίας, αλλά ως κινητήρια δύναμη για μια δικαιότερη κοινωνία με καθολικούς στόχους.

Οι επιχειρήσεις θα παρουσιάσουν στο συνέδριο πρακτικές, στρατηγικές και δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, οι οποίες απαντούν σε ερωτήματα όπως:

 • Πώς ευθυγραμμίζετε η δράση με το core business της επιχείρησης, με αποτέλεσμα να πετυχαίνετε τον διπλό στόχο, που είναι το όφελος για την κοινωνία αλλά και η κερδοφορία;
 • Πώς εκπληρώνετε τους στόχους συμπερίληψης και ισότητας, δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τους εργαζόμενους και έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη και την αφοσίωσή τους;
 • Πώς διαδραματίζετε έναν ενεργό ρόλο στην κοινότητα μέσω της υλοποίησης εθελοντικών προγραμμάτων με την συμμετοχή εργαζομένων;
 • Σε ποιες πρωτοβουλίες λαμβάνει μέρος η επιχείρηση, οι οποίες έχουν θετική επίδραση σε κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς σκοπούς;
 • Πώς εστιάζετε στη δημιουργία και τη διατήρηση μιας εφοδιαστικής αλυσίδας με κοινωνικά υπεύθυνους και περιβαλλοντικά ευαίσθητους συνεργάτες;
 • Με ποιον τρόπο η στρατηγική ΕΚΕ που ακολουθείτε αντανακλά μια purposedriven επιχείρηση, η οποία δίνει λύση σε κάποιο πρόβλημα ή ανταποκρίνεται σε μια πραγματική ανάγκη της κοινωνίας;
 • Ποιες ενέργειες κάνατε για να ανακουφίσετε πληγέντες από τις επιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή της κλιματικής κρίσης;

Ποιους θα συναντήσω


 • ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • INDUSTRIES
 • ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • Στελέχη Εταιρικής Επικοινωνίας
 • Στελέχη Εταιρικής Υπευθυνότητας
 • Στελέχη Marketing
 • Στελέχη Δημοσίων Σχέσεων
 • Συμβούλους επιχειρήσεων
 • Στελέχη ΜΚΟ, συλλόγων, οργανισμών και κοινωφελών ιδρυμάτων
INDUSTRIES

Στο συνέδριο συμμετέχουν εταιρείες από όλα τα Industries.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

220 COMPANIES & ORGANIZATIONS

3M HELLAS, ABBVIE, ACTION PR, ADECCO, ADVOCATΕ, AFIL, ALBA ΚΟΛΛΕΓΙΟ, ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ANGELINI, APIVITA, ASSET OGILVY PR, ASTRAZENECA, AVON COSMETICS, BARILLA, BASF, BAYER ΕΛΛΑΣ, BERGMANN KORD, BIOAXIS HEALTHCARE, BLUEHOUSE CAPITAL, BRITISH AMERICAN TOBACCO, BUREAU VERITAS , CELESTYAL CRUISES, CITY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, CIVITAS COMMUNICATIONS, COCA COLA HELLAS, COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ, COMBATT, COMMUNICATION EFFECT, COSMOTE E-VALUE, CYTA, DIAGEO, DIXONS SOUTH-EAST EUROPE, DOCNOW, DPG MEDIA, EDWARDS LIFESCIENCES, ELPEN, ERNST & YOUNG, EUROLIFE, FAROSNET, FREENET, FRIGOGLASS, FULFILL, GENERALI, GLOBAL LINK, GLOBAL SUSTAIN, GOODYS, GRANT THORNTON, GRIVALIA PROPERTIES, GROUPAMA, H&M, HELLAS EMPLOYEE ASSISTANCE, HELLENiQ ENERGY ΗOLDINGS, HENKEL ΕΛΛΑΣ, HOUSEMARKET, ICAP ADVISORY, IMERYS, INTERAMERICAN, INTERSPORT, JOHNSON & JOHNSON, KOOLWORKS, KPMG, LAMDA DEVELOPMENT, LEASEPLAN, LEO PHARMA, LIDL HELLAS, LMG, LOREAL, LOULIS, LUNDBECK, MEDLAB, MELLON TECHNOLOGIES, MENARINI, MERCEDES-BENZ, MERCK, METLIFE, MICROSOFT, MONDELEZ, MRB HELLAS, MSCOMM, MSD, MSPS, MULLENLOWE, NESTLE ΕΛΛΑΣ, NETCOMPANY – INTRASOFT, NOVARTIS, NRG SUPPLY AND TRADING, OK ANYTIME MARKET, OLIVE MEDIA, ORIFLAME, P&G, PFIZER, PHARMATHEN, PLAYMOBIL, PRAKTIKER, PRC GROUP, PRICEWATERHOUSECOOPERS, PRIME INSURANCE, PRINTEC, PRIORITY QUALITY CONSULTANTS, PUBLICOM , RELIANT COMMUNICATIONS, RETAIL WORLD, ROCHE HELLAS, RUN COMMUNICATIONS, SARGIA PARTNERS, SECURICON, SEFCO ZEELANDIA, SERVIER, SINGULARLOGIC, SOCIALDOO, SOLID RELATIONS, SPACE HELLAS, STRATACOM, SUNLIGHT RECYCLING, THE MEDIACORP, THE NEWTONS LABORATORY, TOYOTA ΕΛΛΑΣ, TRITOXO, TSAKOS COLUMBIA SHIPMANAGEMENT, TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ, TUV HELLAS (TUV NORD), V&O, VERITY COMMUNICATIONS, VISA, VIVARTIA, VODAFONE, WATT AND VOLΤ, WEBER SHANDWICK, WIND, YUBOTO, ZOOTTLE, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ, ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ, ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ, ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΡΝΙΚΟΣ – NJV ATHENS PLAZA HOTEL, ΒΗΜΑ FM, ΒΙΑΝΕΞ, ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ, ΓΕΦΥΡΑ, ΓΙΩΤΗΣ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ, ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΟΛ, ΔΩΔΩΝΗ, Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ, ΕΚΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ/ΔΑΪΣ, ΕΛΑΪΣ-UNILEVER, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, ΕΛΣΑ SILGAN, ΕΝΟΡΑΣΙΣ, ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΩΝ (BPM), ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΙΟΝ, ΚΑΥΚΑΣ, ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ, ΛΙΝΟΣ, ΜΕΒΓΑΛ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΜΙΝΕΡΒΑ, ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΝΕΑ ΟΔΟΣ, ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΝΙΚΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕ, ΞΕΝΤΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ, ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ EPI, ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ, ΟΜΟΝΟΙΑ ΤΡΑΝΣ, ΟΠΑΠ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ, ΠΑΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΑΟΚ, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS, ΠΛΑΣΤΙΚΑ Κ ΚΟΤΡΩΝΗΣ, ΡΟSΙΤΙVΙΤΥ CΟΑCΗΙΝG, Σ.&Η.&Α.ΜΕΤΑΞΑ, ΣΔΕ, ΣΕΒ, ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ, ΤΕΜΕΝΟΣ ΕΛΛΑΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK, ΤΣΙΜΕΝΤA ΗΡΑΚΛΗΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ 800  – ΤΕΛΕΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ CANA, ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ, ΦΟΥΝΤΡΙΝΚΟ, ΦΟΥΡΛΗΣ, ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

40 NPOs

ACTION AID HELLAS, CSR HELLAS, PRAKSIS, QUALITY NET WORK, WWF ΕΛΛΑΣ, ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ, ΑΡΧΕΛΩΝ, ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ, ΔΕΣΜΟΣ, ΕΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΛΙΖΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΣΠΙΤΙ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΕΠΑΨΥ, ΕΦΟΡΟΙ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ», ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΕΥΧΗ, ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ, ΚΕΝΤΡΟ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΕΠΕ, ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ, ΚΣΔΕΟ “ΕΔΡΑ”, ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ SAVING FOOD SAVING LIVES, ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ, ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑμεΑ, ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


Γιατί να συμμετάσχω


 • Είστε Στέλεχος CSR;
 • Είστε στέλεχος ΜΚΟ;
Είστε Στέλεχος CSR;

Ως ομιλητής, παρουσιάζοντας τη στρατηγική και τις δράσεις ΕΚΕ της επιχείρησής σας, προβάλλετε το κοινωνικό της πρόσωπο, συμμετέχετε στη δημιουργία ενός πλήρους πανοράματος για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και συμβάλλετε στην περαιτέρω εξέλιξη του αντίστοιχου τομέα.

Ως σύνεδρος, συμμετέχοντας στο συνέδριο έχετε τη μοναδική ευκαιρία να λάβετε μία αντιπροσωπευτική εικόνα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα, να ενημερωθείτε για τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί και να πάρετε ιδέες για μελλοντικές δράσεις και στρατηγικές. Ταυτόχρονα, σας δίνεται η ευκαιρία για εποικοδομητικό networking με ομότεχνους από άλλες επιχειρήσεις.

Είστε στέλεχος ΜΚΟ;

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το συνέδριο με ειδικό εισιτήριο, σε πολύ χαμηλότερη τιμή, για να ενημερωθείτε και να έρθετε σε επαφή με επιχειρήσεις, ώστε να θέσετε τις βάσεις για ωφέλιμες συνέργειες.


PRESENTATIONS

Call for Speakers!


Είστε περήφανοι για τις δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας που υλοποιήσατε μέσα στο 2022;

Καλέστε τον Βασίλη Καφίρη στο 2106617777 (εσωτ.132) ή στείλτε μήνυμα στο [email protected] και εξασφαλίστε μια θέση μεταξύ των ομιλητών του συνεδρίου!

International Featured Case StudyCSR Hellas PanelFeatured Case StudiesSocial Impact Panel Discussion


Γιατί να χορηγήσω


LEAD GENERATION


 • Εντοπίζω υποψήφιους πελάτες σε ένα ιδανικό περιβάλλον
 • Κανονίζω συναντήσεις με υποψήφιους πελάτες
 • Κάνω πιο σύντομη την απόφαση αγοράς του πελάτη μου

NETWORKING


 • Γνωρίζω  στελέχη και επαγγελματίες σχετικούς με το αντικείμενό μου
 • Έρχομαι σε άμεση επαφή με τους decision makers των υπηρεσιών μου
 • Κατανοώ τις ανάγκες της αγοράς
 • Ακούω τη γνώμη της αγοράς για τις υπηρεσίες ή το προϊόν μου

DIRECT ACCESS TO TARGET MARKET


 • Αναδεικνύω την εξειδίκευσή μου  στο ιδανικό περιβάλλον
 • Συναντώ τους πελάτες μου

BRAND AWARENESS


 • Ενισχύω το brand visibility
 • Συνδέω την εταιρεία μου με το περιεχόμενο και το κοινό του συνεδρίου
 • Αυξάνω  την εμπιστοσύνη και πιστότητα των πελατών μου

COMMUNITY


 • Γίνομαι μέλος της σχετικής με την εταιρεία μου business κοινότητας
 • Δημιουργώ  τις αφορμές για να ασχοληθεί η κοινότητα με το brand μου
 • Συσφίγγω  τις σχέσεις μου με τους υπάρχοντες πελάτες

Γίνετε χορηγός


Ένα must-attend event για τις εταιρείες και τους επαγγελματίες του χώρου. Εάν ενδιαφέρεστε να προβάλλετε αποτελεσματικά τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας, συμπληρώστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Become a Sponsor

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Χορηγοί

https://www.csrconference.gr/wp-content/uploads/2023/02/LOGO-Copy.jpg

Το Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» ιδρύθηκε ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρείας το 2017, με σκοπό να παρέχει ουσιαστική τεχνική στήριξη, δικτύωση και οργάνωση των Δήμων που συμμετέχουν σε αυτό, ώστε να υποβληθούν και να υλοποιηθούν προτάσεις σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, αξιοποιώντας τις παρεχόμενες χρηματοδοτήσεις. 

Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, έχοντας παρουσιάσει γεωμετρική πρόοδο στην εξέλιξη των δραστηριοτήτων της, υλοποιεί μεγάλο αριθμό έργων που εστιάζουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, την ενεργειακή διαχείριση. 

Σήμερα το Δίκτυο περιλαμβάνει 73 μέλη Δήμους από την Ελλάδα και την Κύπρο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Μανιατάκειο Ίδρυμα και το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Κύπρου. 

https://www.csrconference.gr/wp-content/uploads/2022/05/depa.jpg

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι μια σύγχρονη και ανταγωνιστική εταιρεία, με σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.  Μέσω στοχευμένων επενδύσεων και τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών, η εταιρεία επιδιώκει την κάλυψη των διαφοροποιημένων αναγκών των πελατών της, παρέχοντας οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον φυσικό αέριο σε νοικοκυριά, βιομηχανικούς πελάτες, παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και καύσιμο για οχήματα που χρησιμοποιούν αεριοκίνηση, μέσω του Fisikon, ενώ ως συντονιστής των ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Poseidon Med II και BLUE HUBS, εισάγει τις θαλάσσιες μεταφορές της Ανατολικής Μεσογείου στην εποχή LNG. Η εταιρεία συμμετέχει επίσης στο νέο πλωτό τερματικό σταθμό FSRU  στην Αλεξανδρούπολη καθώς και στη νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο στην ίδια περιοχή. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας εισέρχεται στη νέα εποχή της «καθαρής» ενέργειας, επενδύοντας στις ΑΠΕ και άλλα εναλλακτικά καύσιμα με ουδέτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως το υδρογόνο και το βιομεθάνιο.


Υποστηρικτές

https://www.csrconference.gr/wp-content/uploads/2023/03/HG_LOGO_normal.png

Με την επιστημονική συνεργασία

https://www.csrconference.gr/wp-content/uploads/2023/03/CSR_LOGO_GR_lar23ge.png

Χορηγός Επικοινωνίας

https://www.csrconference.gr/wp-content/uploads/2022/05/global_sustain.jpg

Venue Sponsor

https://www.csrconference.gr/wp-content/uploads/2022/05/oteacademy-e1653380269383.jpg

Η OTEAcademy, μέλος του Ομίλου ΟΤΕ, είναι o μεγαλύτερος professional training οργανισμός στην Ελλάδα, παρέχοντας πρωτοποριακές εκπαιδευτικές υπηρεσίες που συμβάλλουν στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευόμενου. Με κύρια δραστηριότητα το business training, σχεδιάζει και υλοποιεί υψηλού επιπέδου εκπαιδεύσεις προσωπικής ανάπτυξης και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT), καλύπτοντας ευρεία θεματολογία και συμβάλλοντας στην εξέλιξη στελεχών και επιχειρήσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της OTEAcademy παρέχονται υπηρεσίες φιλοξενίας με ευελιξία και λειτουργικότητα, μετουσιώνοντας στην πράξη την εμπειρία της στο customer experience.


Οπτικοακουστική Κάλυψη

https://www.csrconference.gr/wp-content/uploads/2021/03/coneq.png

CONEQ provides technical equipment and services to any kind of event. With our Simultaneous Interpretation Systems, Conference Systems, AudioVisual Equipment we support events and provide the best service to our customers. Our professionalism, our high quality of service and state of the art equipment offered to over 600 large and of great significance conferences during the last 5 years have certainly contributed to our constant uptrend. Call us at (+30) 211 2163453. or email us at [email protected]


Official Publication


https://www.csrconference.gr/wp-content/uploads/2020/01/mw.png

Επικοινωνία


Περιεχόμενο
Βασίλης Καφίρης, T: 210-6617777 (εσωτ. 132), E: [email protected]
 
Συμμετοχές
Θανάσης Κωνσταντόπουλος, T: 210-6617777 (εσωτ. 228), E: [email protected]
 
Χορηγίες
Σπύρος Λεοντάρης, Τ: +30 210 661 7777 (εσωτ. 215), Ε: [email protected]

BOUSSIAS EVENTS