Αριάδνη Στάγκου-Μπέλλ

Αριάδνη Στάγκου-Μπέλλ

Project Manager, CSR HELLAS

Από τη θεωρία στη (σύμ-)πραξη: Ελληνικό Σύμφωνο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας

Η μετάβαση σε ένα μοντέλο βιώσιμης επιχειρηματικής λειτουργίας και ανάπτυξης αναδεικνύει για τις επιχειρήσεις νέες απαιτήσεις αλλά και νέες ευκαιρίες. Ο ρόλος τους, που πλέον οφείλει να συνδέεται με την εταιρική υπευθυνότητα, τη διαφάνεια και τον σχεδιασμό βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, εξελίσσεται διαρκώς. Στο δυναμικό αυτό περιβάλλον, σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος είναι η συνέργεια και η συνεργασία. Ποιες είναι οι συνεργασίες και οι συνέργειες που μπορούν να συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή;
Το Ελληνικό Σύμφωνο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας (ΕΣΒΕ) μέρος αντίστοιχης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας, αποτελεί καλή πρακτική υλοποίησης επιχειρηματικών συνεργειών με στόχο τη βιωσιμότητα, φέρνοντας πρωτοπόρες επιχειρήσεις κοντά τόσο μεταξύ τους όσο και με τους προμηθευτές τους, ώστε μαζί να συμβάλλουν καθοριστικά στην ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στο ελληνικό επιχειρείν, σε εταιρικό αλλά και κλαδικό επίπεδο.